Privacybeleid

Wie zijn wij en waarom is er dit document?

Uw privacy en vertrouwen is sinds onze oprichting een fundamentele waarde voor Chabeau. In heel België zijn privacy en dataprotectie uitermate belangrijk. In een wereld die steeds digitaler wordt, moet Chabeau echter persoonsgegevens verzamelen en verwerken om u de producten die u wenst te kunnen leveren. In dit document trachten we ons beleid uit te leggen om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen, zodat Chabeau uw vertrouwen kan blijven verdienen. Uw toestemming is geldig op volgende domeinen: chabeau.be.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, producten en diensten die u heeft gebruikt, informatie die u verstrekte via onze website of andere contactkanalen enz.

Verzamelen van persoonsgegevens

Administratieve taken rond de activiteiten van Chabeau.

Uw persoonsgegevens kunnen door Chabeau worden verwerkt voor het uitvoeren van onze administratieve taken.

Die gegevens worden door Chabeau nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Chabeau maakt notities van telefoongesprekken tussen bellers en medewerkers. De volgende gegevens worden geregistreerd of bewaard: de identificatiegegevens, het telefoonnummer, het gesprek, het tijdstip van de oproep, de duur van de oproep en de dienst waarop de oproep betrekking heeft.

50 % van de oproepen (en de bovengenoemde gegevens die ermee verband houden) wordt geregistreerd en bewaard gedurende een periode van maximaal 6 maanden, waarna de gegevens worden vernietigd.

Websites van Chabeau

Uw persoonsgegevens kunnen door Chabeau worden verwerkt om u feedback te bezorgen op een vraag, verzoek of klacht. De volgende gegevens worden dan verwerkt: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een omschrijving van de vraag, het verzoek of de klacht.

Voor het gebruik van cookies verwijzen we naar ons Cookie Policy.

Gegevensverwerking door Chabeau voor directmarketingdoeleinden

Als u klant bent van Chabeau, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken – tenzij u tegen zulk verder gebruik bezwaar hebt gemaakt – om na de analyse van uw profiel contact met u op te nemen voor commerciële doeleinden, om u te informeren over onze producten en diensten.

Als u geen klant bent van Chabeau, worden uw persoonsgegevens niet gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij u daar duidelijk toestemming voor hebt gegeven. In elk geval kunt u op elk moment uw toestemming intrekken (zie verder).

Verwerking van gegevens van kinderen

De producten van Chabeau zijn niet op kinderen gericht en Chabeau doet niet aan op kinderen gerichte promotie of marketing van zijn diensten. Als u denkt dat we per vergissing of onopzettelijk persoonsgegevens met betrekking tot een minderjarige hebben verzameld en gebruikt zonder geschikte toestemming (van een persoon die in staat en bevoegd is om toestemming te geven), breng ons dan op de hoogte via het inlichtingenformulier, opdat we zulke gegevens onmiddellijk van onze servers kunnen verwijderen en andere noodzakelijke correcties kunnen invoeren.

Doorgeven van persoonsgegevens

Chabeau gaat niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van uw persoonsgegevens aan partijen buiten de bpost-groep, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij u Chabeau uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen.

Daarnaast kan toegang tot uw persoonsgegevens worden verleend aan onze ICT-dienstverleners die soms gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Alle in de contractuele modelbepalingen van de EU beschreven maatregelen zijn aan deze dienstverleners opgelegd.

Bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als wettelijk vereist, voor de termijn vereist voor het behandelen van klachten, voor de periode die is opgegeven in de informatieverklaring die werd bezorgd op het moment dat u uw gegevens heeft meegedeeld en gedurende dertig (30) dagen volgend op uw verzoek tot beëindiging.

Gegevensbeveiliging

Chabeau neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. Chabeau verbindt zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. Medewerkers die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging. De beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en aangepast om een passend veiligheidsniveau te garanderen.

Hoe kan u uw persoonsgegevens controleren?

Als u inzage wenst in uw persoonsgegevens, ze indien nodig wilt laten corrigeren, of als u wenst dat ze gewist worden of de verwerking ervan beperkt wordt, als u tegen de verwerking bezwaar wenst te maken, u uw toestemming wilt intrekken of gebruik wenst te maken van de gegevensoverdraagbaarheid, kunt u online via het webformulier contact met ons opnemen: http://www.chabeau.be/contact of door een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, te sturen naar het volgende adres: Chabeau, Fruitmarkt 3, 3600 Genk – België. We bezorgen u binnen 30 dagen een antwoord.

Mocht u niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België: https://www.privacycommission.be/.

Contact

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij onze helpdesk: info@chabeau.be.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.